Material

PTFE

Katalogblad

10:01

PTFE

Utsätts en provbit för ett konstant tryck vid en bestämd temperatur, t.ex. 25°C, undergår den en formändring vars storlek är en funktion av tiden. Avlägsnas trycket tenderar provbiten att återtaga sin ursprungliga dimension och denna tendens ökar med temperaturen. Upphettas den till +327°C återtager den praktiskt taget helt sin ursprungliga storlek.

Denna egenskap, dess "plastiska minne", är av stor betydelse då PTFE användes som tätningsmaterial mellan två metallytor. PTFEens friktionskoefficient är mycket låg, ca 0,04 vid temperaturer under +327°C. Vid höga hastigheter kan friktionen åstadkomma lokala överhettningar till följd av PTFEs låga värmeledningsförmåga. Detta kan undvikas genom att inblanda värmeavledande substanser - koppar, brons, grafit etc. - som ökar värmeledningsförmågan och sänker friktionsvärmen. En variant, Rulon LD, är ypperlig i detta fall.

PTFE har stor värmebeständighet och kan användas inom ett stort temperaturområde från -200°C upp till +275°C. PTFEs resistens mot kemiska angrepp är ypperligt i alla avseenden. Denna egenskap bibehålls inom hela det temperaturområde där materialet kan användas och gäller praktiskt taget oavsett vilket medium det utsätts för. Endast smälta alkalimetaller och fluor i gasform vid höga temperaturer och högt tryck reagerar med PTFE.

För detaljerad teknisk information kontakta vår tekniska avdelning.